Các điều khoản và điều kiện của tổ chức VAEFA

ĐIỀU LỆ 

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số:  431 /QĐ-BNV ngày 04 tháng 06 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnam Association For Education For All.

3. Tên viết tắt tiếng Anh: VAEFA.

4. Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

1. Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam quan tâm và hoạt động có liên quan đến các  mục tiêu giáo dục cho mọi người, tự nguyện thành lập theo quy định của pháp luật. 

2. Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau tổ chức các hoạt động có hiệu quả, để thực hiện kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người dành cho bốn nhóm đối tượng: Trẻ em trong độ tuổi giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, người lớn chưa biết chữ và chưa hoàn thành giáo dục cơ bản nhằm góp phần cùng với Chính phủ Việt Nam thực hiện các  mục tiêu giáo dục cho mọi người (GDCMN):

a) Mở rộng và cải thiện việc chăm sóc giáo dục mầm non toàn diện, nhất là cho trẻ bị thiệt thòi;

b) Phổ cập giáo dục cơ bản (tiểu học và trung học cơ sở) với chất lượng tốt; 

c) Đáp ứng nhu cầu học tập của thanh niên và người lớn thông qua tiếp cận bình đẳng với các chương trình học tập và kỹ năng sống phù hợp, đặc biệt chú trọng đến các nhóm thiệt thòi;

d) Chống mù chữ ở người trưởng thành, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục cơ bản và giáo dục thường xuyên cho tất cả người lớn;

đ) Xoá bỏ mất cân bằng giới ở cấp tiểu học và trung học, tiến tới đạt bình đẳng giới trong giáo dục vào năm 2015 và tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2030;

e) Cải thiện mọi mặt chất lượng giáo dục.
 
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.  

2. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại: Phòng 708, tầng 7, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động 

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.  

2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2. Tự nguyện, tự quản; tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

3. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

 

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn 

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội. 

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.  

4. Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, góp ý kiến tư vấn, phản biện về các chính sách giáo dục và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; vận động, thúc đẩy và giám sát các bên liên quan cam kết thực hiện các mục tiêu về giáo dục cho mọi người; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. 

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội và thực hiện các mục tiêu giáo dục cho mọi người theo qui định của pháp luật. 

7. Thành lập các pháp nhân thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. 

9. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế, được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật .  Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thoả thuận quốc tế. 

10. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.   

Điều 7. Nhiệm vụ  

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. 

2. Không được lợi dụng danh nghĩa và hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.  

3. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. 

4. Phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho hội viên như: kỹ năng vận động chính sách, kỹ năng xây dựng đề xuất dự án tài trợ, kỹ năng vận động ngân sách cho giáo dục theo qui định của pháp luật; hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế của Hiệp hội. 

5. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.  

6. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật. 

7. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của Hiệp hội.  

8. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật. 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

10. Hàng năm Hiệp hội báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính  chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 hàng năm.

 

Chương III

HỘI VIÊN 

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự. Hội viên chính thức gồm hội viên tổ chức và hội viên cá nhân (sau đây gọi tắt là hội viên).

a) Hội viên tổ chức: Tổ chức Việt Nam tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội, được Ban Thường vụ xem xét, kết nạp là hội viên chính thức của Hiệp hội. Đại diện hội viên tổ chức phải là công dân Việt Nam.

b) Hội viên cá nhân:  công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội, được Ban Thường vụ xem xét, kết nạp là hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

a) Công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự, tâm huyết với  việc thực hiện sáu (06) mục tiêu giáo dục cho mọi người.

b) Tổ chức Việt Nam được thành lập hợp pháp, có tư cách pháp nhân quan tâm và hoạt động có liên quan đến việc thực hiện sáu (06) mục tiêu giáo dục cho mọi người.

3. Tiêu chuẩn hội viên danh dự:

Công dân Việt Nam có vai trò đối với hoạt động của Hiệp hội, các tổ chức có đóng góp lớn đối với hoạt động của Hiệp hội nhưng chưa có điều kiện tham gia thường xuyên trong Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội,  được Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, mời làm hội viên danh dự.

4. Để được công nhận là hội viên chính thức, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu tại Khoản 2 Điều 8, trừ trường hợp là những người sáng lập Hiệp hội. Việc xin gia nhập Hiệp hội phải có đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định. 

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động và tài chính của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.

8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên. 
 
9. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên 

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội. 

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

3. Chủ động lồng ghép các hoạt động của Hiệp hội vào các chương trình hoạt động của tổ chức và cá nhân. Định kỳ hàng năm báo cáo hoạt động của đơn vị cho Hiệp hội vào tháng cuối năm để Hiệp hội tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theo qui định.

4. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

5. Đóng lệ phí và hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội; xóa tên hội viên, chấm dứt tư cách hội viên

1. Thủ tục kết nạp hội viên tổ chức: 

a) Tổ chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 8 Điều lệ này có nguyện vọng muốn gia nhập Hiệp hội phải gửi đơn xin gia nhập Hiệp hội, có ít nhất một thành viên  của Hiệp hội giới thiệu; việc công nhận hội viên tổ chức của Hiệp hội được Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp theo quy định của Hội đồng Thành viên Hiệp hội.

b) Hồ sơ xin gia nhập:

- Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu do Hiệp hội quy định);

- Bản sao các quy định của tổ chức xin gia nhập, quyết định thành lập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền; 

- Sơ yếu lý lịch của lãnh đạo chủ chốt đại diện cho tổ chức.

2. Thủ tục kết nạp hội viên cá nhân:

a) Cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 8 Điều lệ này có nguyện vọng muốn gia nhập Hiệp hội phải gửi đơn xin gia nhập Hiệp hội, có ít nhất một  thành viên của Hiệp hội giới thiệu; việc công nhận hội viên cá nhân của Hiệp hội được Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp theo quy định của Hội đồng Thành viên Hiệp hội;

b) Hồ sơ xin gia nhập:

- Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu do Hiệp hội quy định);

- 02 ảnh 4x6.  
 
3. Thủ tục ra khỏi Hiệp hội: 

a) Tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội: Hội viên muốn ra khỏi Hiệp hội phải có đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định cho phép hội viên ra khỏi Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định cho phép hội viên ra khỏi Hiệp hội. Quyết định ra khỏi Hiệp hội phải được thông báo và gửi đến tất cả hội viên trong Hiệp hội để biết;

b) Khai trừ khỏi Hiệp hội: Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, hoạt động trái với Điều lệ, nghị quyết và quy chế của Hiệp hội hoặc không sinh hoạt Hiệp hội trong 02 (hai) năm liên tục. Hội đồng Thành viên Hiệp hội quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục khai trừ hội viên ra khỏi Hiệp hội.

c) Xóa tên hội viên: 

- Hội viên tổ chức bị xóa tên khi bị cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc buộc tuyên bố phá sản. Trường hợp bị đình chỉ tạm thời hoạt động trong một thời hạn thì quyền lợi của hội viên chỉ tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại;

- Hội viên cá nhân bị xóa tên trong trường hợp chết, bị tòa án tuyên án và bản án đó có hiệu lực pháp luật.

d) Trách nhiệm của hội viên xin ra khỏi Hiệp hội:

- Có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, các đóng góp đã cam kết;

- Phải bồi hoàn tất cả những thiệt hại gây ra cho Hiệp hội và các hội viên của Hiệp hội. Phương thức bồi hoàn do Ban Thường vụ Hiệp hội quyết định theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

4. Chấm dứt tư cách hội viên:

Tư cách hội viên của một hội viên chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội viên tự yêu cầu sự chấm dứt tư cách hội viên;

b) Hội viên là thể nhân chết;

c) Hội viên là tổ chức không còn tồn tại;

d) Hội viên không còn đáp ứng các tiêu chuẩn;

đ) Hội viên vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, Điều lệ Hiệp hội.

 

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội 

1. Đại hội

2. Hội đồng thành viên

3. Ban Kiểm tra

4. Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội

5. Văn phòng, các ban chuyên môn 
 
6. Các tổ chức thuộc Hiệp hội

Điều 13. Đại hội 

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội  bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 (năm) năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Hội đồng thành viên hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể. Đại hội toàn thể được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội  viên chính thức có mặt. 

3. Nhiệm vụ của Đại hội: 

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hiệp hội; 

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hiệp hội (nếu có); 

c) Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo của Hội đồng Thành viên, báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính của Hiệp hội; 

d) Bầu Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm tra ;

đ) Quyết định các nội dung khác vượt quá thẩm quyền của Hội đồng thành viên; 

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được trên 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. 

Điều 14. Hội đồng thành viên của Hiệp hội 

1. Hội đồng thành viên của Hiệp hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Hội đồng thành viên do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên  cùng với nhiệm kỳ Đại hội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thành viên: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; thảo luận và thông qua chương trình, kế hoạch hàng năm của Hiệp hội và lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội ; 

b) Ủy quyền Ban thường vụ xem xét, quyết định kết nạp hội viên, cho ra khỏi Hiệp hội , khai trừ, xoá tên  hội viên; chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thành viên, Ban Thường vụ; quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội; quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật; 

d) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng thành viên. Số ủy viên Hội đồng thành viên bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng ủy viên Hội đồng Thành viên đã được Đại hội quyết định. 

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thành viên: 

a) Hội đồng thành viên hoạt động theo Quy chế của Hội đồng thành viên đã được Đại hội thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Hội đồng thành viên mỗi năm họp một lần, có thể họp bất thường khi cần thiết; 

c) Các cuộc họp của Hội đồng thành viên  là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Hội đồng thành viên gia dự họp. Hội đồng thành viên có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Hội đồng thành viên quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Hội đồng thành viên dự họp biểu quyết tán thành. 

Điều 15. Ban Thường vụ của Hiệp hội

1. Ban Thường vụ của Hiệp hội do Hội đồng Thành viên Hiệp hội bầu cử gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch và một số uỷ viên của Hội đồng thành viên.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ: 

a) Được sự ủy quyền của Hội đồng thành viên chỉ đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Hội đồng thành viên.

b) Triển khai và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên 

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội để thông qua tại kỳ họp Hội đồng thành viên 

d) Chuẩn bị và quyết định triệu tập họp Hội đồng thành viên 

đ) Được uỷ quyền của Hội đồng thành viên xem xét, quyết định kết nạp hội viên, cho ra khỏi Hiệp hội, khai trừ, xoá tên hội viên;

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Hội đồng thành viên ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Thường vụ họp 03 (ba) tháng 01 (một) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số uỷ viên Ban Thường vụ;  

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) uỷ viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ½ (một phần hai) tổng số uỷ viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành.

Điều 16. Thường trực và Văn phòng Hiệp hội 

1. Thường trực gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và một uỷ viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm và chỉ đạo công việc của Văn phòng Hiệp hội.

2. Văn phòng Hiệp hội gồm một điều phối viên  và các cán bộ văn phòng, chịu trách nhiệm điều hành các công việc hàng ngày của Văn phòng theo chương trình, nghị quyết của Hội đồng thành viên và Ban Thường vụ Hiệp hôi.

3. Điều phối viên được Hội đồng thành viên tuyển công khai, theo tiêu chuẩn do Hội đồng thành viên quy định. Điều phối viên làm việc dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch hoặc của  Phó Chủ tịch theo sự chỉ định của Chủ tịch.

4. Các vị trí cán bộ văn phòng  do Điều phối viên đề xuất và được tuyển công khai, theo tiêu chuẩn do Ban Thường vụ quy định.

5. Điều phối viên quản lý và làm việc với các vị trí cán bộ khác vận hành Văn phòng Hiệp hội, kết nối các thành viên, làm việc với các nhà tài trợ và các đối tác khác, đảm bảo hoàn thành tốt các kế hoạch hoạt động mà Hiệp hội đã đề ra.

6. Bộ phận Thường trực và Văn phòng Hiệp hội chủ động đề xuất các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy các hoạt động của Hiệp hội, xây dựng các báo cáo hoạt động và tài chính với nhà tài trợ, với Hội đồng thành viên theo định kỳ hoặc khi cần thiết.

Điều 17. Ban Kiểm tra Hiệp hội 

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra: 

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên , các quy chế của Hiệp hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, hội viên; giám sát công tác kiểm toán nội bộ của Hiệp hội.

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức,  hội viên và công dân gửi đến Hiệp hội.

3. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Kiểm tra  đề xuất, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, được Hội đồng Thành viên thông qua  
 
Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội 

1. Chủ tịch Hiệp hội là đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng thành viên bầu trong số các ủy viên Hội đồng thành viên của Hiệp hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng thành viên của Hiệp hội quy định. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Hiệp hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hiệp hội, trước Hội đồng thành viên và các hội viên về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định Điều lệ Hiệp hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên của Hiệp hội; 

c) Chủ trì các phiên họp của Hội đồng thành viên; 

d) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các văn bản của Hiệp hội; 

đ) Khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hiệp hội được ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hiệp hội. 

3. Phó Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng thành viên bầu trong số các ủy viên của Hội đồng Thành viên Hiệp hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hiệp hội do Hội đồng thành viên Hiệp hội quy định.  Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hiệp hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệp hội  theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội  và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hiệp hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

 

Chương V 

CHIA, TÁCH; SÁT NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 19. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội 

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hiệp hội, nghị quyết Đại Hiệp hội  và các quy định pháp luật có liên quan. 

 

Chương VI 

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 20. Tài chính, tài sản của Hiệp hội  

1. Tài chính của Hiệp hội:

a) Nguồn thu của Hiệp hội:  
- Lệ phí gia nhập Hiệp hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; 

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

- Các khoản thu hợp pháp khác. 

b) Các khoản chi của Hiệp hội: 

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội; 

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hiệp hội  theo quy định của Hội đồng thành viên Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Hội đồng thành viên .

2. Tài sản của Hiệp hội: 

Tài sản của Hiệp hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hiệp hội. Tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hiệp hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật. 

Điều 21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội 

1. Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp hội. 

2. Tài chính, tài sản của Hiệp hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng thành viên Hiệp hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội  đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội , hội viên có thành tích xuất sắc được Hiệp hội khen thưởng hoặc được Hiệp hội  đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

2. Hội đồng thành viên Hiệp hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
 
Điều 23. Kỷ luật

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức : khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Hiệp hội. 

2. Hội đồng thành viên Hiệp hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

 

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội 

Chỉ có Đại hội Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội phải được trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam gồm 8 (tám) Chương, 25 (hai mươi lăm) Điều đã được Đại hội toàn thể nhiệm kỳ I (2015-2020) của Hiệp hội thông qua ngày 05 tháng 02  năm 2015 tại thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội, Hội đồng thành viên Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.  

 

Xem toàn văn bản Điều lệ của Hiệp hội dưới file đính kèm

Attachments:
Download this file (Dieu-le-Hiep-hoi.pdf)Dieu-le-Hiep-hoi.pdf

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm