Mời nộp đề xuất xin tài trợ

Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục (GCE) làm việc với thanh niên và sinh viên để tạo ra các cơ hội có mục đích và xác thực cho họ, đặc biệt là để thanh niên và sinh viên chủ trì chương trình nghị sự và các giải pháp ứng phó và phục hồi từ Covid - 19 phù hơp với bối cảnh và các phong trào rộng rãi của thanh niên và sinh viên.  Vì vậy, GCE phối hợp với tổ chức Action Aid International rất vui mừng được mời gọi các đề xuất để tiếp cận quỹ Phản ứng phục hồi Covid 19 do thanh niên và sinh viên lãnh đạo.

Cơ hội tài trợ

Đề xuất dự án Quỹ Giáo dục xã hội dân sự (Civil Society Education Fund –CSEF) 2015-2018

Hiện nay, nguồn tài trợ chính của Hiệp hội là từ Quỹ Giáo dục xã hội dân sự (Civil Society Education Fund – CSEF) của tổ chức Hợp tác Toàn cầu về Giáo dục (Global Partnership for Education - GPE). Sau đây là một số  thông tin vắn tắt về nguồn tài trợ / cơ chế quản lý tài trợ như sau:

Được thành lập vào năm 2002, GPE là một tập hợp các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, khối tư nhân, giáo viên, xã hội dân sự/phi chính phủ của gần 60 nước.  Năm 2008, Quỹ Giáo dục Xã hội dân sự (Civil Society Education Fund -CSEF) của GPE ra đời với mục đích hỗ trợ các nước thành viên đạt được 6 mục tiêu giáo dục cho mọi người.

CSEF được thành lập ở 3 khu vực Châu Mỹ La tinh, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương.  Tính đến giai đoạn 2013-2014, có 45 Liên minh giáo dục trên trên toàn cầu nhận tài trợ từ GPE thông qua quỹ CSEF, bao gồm 28 nước ở Châu Phi, 4 nước ở Châu Mỹ La tinh, 13 nước ở Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Quỹ này hoạt động dưới sự điều phối ở quy mô toàn cầu của tổ chức Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục (Global Campaign for Education - GCE).

Các Liên minh giáo dục ở từng quốc gia sẽ hoạt động dưới sự điều phối, hỗ trợ kỹ thuật các tổ chức do GPE hợp tác và chỉ định theo cấp vùng. Cụ thể, ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam hoạt động dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và điều phối của Hiệp hội Giáo dục cơ bản và Giáo dục Người lớn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ASPBAE) (dưới sự tài trợ từ GPE).

Về việc quản lý nguồn tài trợ, tổ chức Giáo dục quốc tế (International Education - IE) là đơn vị đầu mối ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận tài trợ từ GPE (thông qua GCE với tư cách là nhà điều phối toàn cầu dự án CSEF) để chuyển về cho liên minh ở từng nước, trong đó có Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam.

Để tiếp nối giai đoạn tài trợ 2013-2014 và tiếp đến là gia hạn giai đoạn tài trợ đến hết tháng 3/2015, GPE đã chấp thuận gia hạn tiếp đến hết tháng 12/2015 để các bên có đủ thời gian chuẩn bị đề xuất cho giai đoạn tài trợ 3 năm tiếp theo (2016-2018). Trong thời gian này, tháng 4/2015 theo yêu cầu của GPE, GCE cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cấp vùng đã gửi đề xuất toàn cầu Dự án quỹ giáo dục dân sự (CSEF) cho giai đoạn 2016-2018 cho GPE với một số thông tin chính như sau:

      Tổng số tiền                : 29,530,706 USD cho 61 quốc gia 

      Thời gian thực hiện    : 03 năm (01/01/2016 – 31/12/2018)

      Thời hạn kết thúc báo cáo, đánh giá và kiểm toán là 30 /6/2019.

   Mục tiêu chung của chương trình CSEF: đóng góp nhiều hơn các cuộc đối thoại chính sách ở cấp quốc gia và tăng cường tính giải trình của chính phủ đối với người dân trong việc đạt được một nền giáo dục công chất lượng, hoà nhập và bình đẳng bằng việc hỗ trợ các cam kết hiệu quả của các liên minh xã hội dân dự có tính đại diện, đa dạng  hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thông qua việc tham gia thảo luận/ tranh luận, lập kế hoạch, lập ngân sách, đánh giá giám sát thực hiện trong lĩnh vực giáo dục ở cấp cộng đồng, địa phương và quốc gia.

      Dự án/ chương trình CSEF cụ thể hoá qua 4 mục tiêu:

1. Hỗ trợ cam kết hiệu quả của các liên minh xã hội dân sự trong tham gia các đối thoại chính thức các chính sách giáo dục , đặc biệt là chính sách giáo dục cho các nhóm thiệt thòi nhất

2. Hỗ trợ nhằm cải thiện việc phân bổ và sử dụng nguồn tài chính trong giáo dục

3. Hỗ trợ sự cam kết của các người dân ở địa phương và cấp quốc gia trong việc nỗ lực cải thiện chất lượng và bình đẳng trong giáo dục thông qua: huy động xã hội; tập hợp, phổ biến và sử dụng các dữ liệu và bằng chứng từ người dân; và cam kết của người dân với các nhà hoạch định chính sách. Mục tiêu này dự kiến sẽ tăng sự tham gia của người dân dự  trong việc cung cấp những bằng chứng để cải thiện chất lượng giáo dục và công bằng.

4. Các tổ chức xã hội dân dự địa phương và quốc gia sẽ được thông báo và cũng chủ động truyền thông tốt hơn các tiến trình, diễn đàn liên quan đến chính sách giáo dục, đối tác giáo dục ở cấp khu vực và toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Ban thư ký khu vực và toàn cầu sẽ tạo điều kiện học tập chia sẻ, xây dựng năng lực và trao đổi thông tin tạo điều kiện để các liên minh tham gia mạnh mẽ các Diễn đàn giáo dục khu vực và quốc tế.  Mục tiêu này dự kiến sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tế về liên kết chính sách giáo dục giữa các quốc gia trong khu vực và trên phạm vi  toàn cầu

Phân bổ ngân sách toàn cầu (cho 61 nước):

  Các liên minh đã được thành lập: có thể từ 90, 000 đến 120,000 $/ năm 

  Các liên minh mới thành lập: tối đa 50,000$/ năm đầu tiên

Cơ cấu Ngân sách theo khu vực trên thế giới 2016-2018 (Tổng NS: 29,530,706 USD)

  Regional entity                        : 11,687,276 $ (Ngân sách hoạt động cho GCE và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật khu vực)

  National Grants budget          :  17,842,500$ (Ngân sách hoạt động cho Các liên minh cấp quốc gia)

-           Châu Phi                                  : 9,333,000 $

  Châu Á Thái Bình Dương        : 4,941,000$

  Châu Mỹ và Caribê                 : 1,647,000$

  Trung Đông và Đông Âu          : 1,921,500$

      (Ngân sách hàng năm từng khu vực: tổng trên chia đều cho 3 năm)

Đề xuất này đã được GCE trình GPE vào cuộc họp giữa tháng 4/2015 tại Washington DC. Dự kiến đề xuất này sẽ được Ban điều hành/ Ban giám đốc GPE xem xét tại Diễn đàn giáo dục toàn cầu, Incheon ngày 22-23/5/2015 và phê duyệt trong thời gian tới.

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm